Πακέτο Εργασίας 3 (ΠΕ3): Δημιουργία βάσης δεδομένων

Στόχοι

 • Σχεδιασμός και δημιουργία ασφαλούς online βάσης δεδομένων για τη συλλογή των κλινικών και γενετικών δεδομένων των συμμετεχόντων στη μελέτη.
 • Διατήρηση της βάσης δεδομένων.

Περιγραφή Εργασιών

Οι εργασίες του ΠΕ3 θα γίνονται σε συντονισμό με αυτές του ΠΕ2 ώστε να διασφαλιστεί ο αποτελεσματικότερος σχεδιασμός της βάσης δεδομένων και η ορθή συλλογή των στοιχείων. Τα στοιχεία που θα συλλεγούν θα χρησιμοποιηθούν στο ΠΕ6 για τον εντοπισμό γονιδίων προδιάθεσης για το ΣΔΤ2 και τις επιπλοκές του αλλά και τη φαρμακογενετική της μετφορμίνης και των σουλφονυλουριών. Θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω εργασίες:

 • Σε συνεργασία με τους ερευνητές του ΠΕ2, σχεδιασμός λεπτομερών ερωτηματολογίων τα οποία θα καλύπτουν τον λεπτομερή κλινικό χαρακτηρισμό των συμμετεχόντων ασθενών αλλά και το αναμνηστικό τους ιστορικό.
 • Σε συνεργασία με τους ερευνητές του ΠΕ2, σχεδιασμός ερωτηματολογίων σχετικά με την έκθεση των ασθενών και των ατόμων ελέγχου σε περιβαλλοντικούς παράγοντες που πιθανό να εμπλέκονται με την εμφάνιση ΣΔΤ2 ή των επιπλοκών του.
 • Σχεδιασμός και δημιουργία βάσης δεδομένων. Οι ερωτήσεις θα προγραμματιστούν με ιεραρχικό τρόπο ώστε να μειωθεί κατά το δυνατό ο χρόνος που θα απαιτείται για τη συμπλήρωση όλων των πεδίων. Τα πεδία θα μπορούν να συμπληρώνονται από απόσταση.
 • Ανάπτυξη πρωτοκόλλων που θα εγγυώνται την ασφάλεια και ανωνυμία των δεδομένων και την προστασία των προσωπικών δεδομένων των ασθενών και των ατόμων ελέγχου, με τη χρήση εδραιωμένων τεχνικών για την ανωνυμία και την κρυπτογτάφηση κατά τη συλλογή και ανάλυση των δεδομένων.
 • Ανάπτυξη πλαισίου οδηγιών για την πρόσβαση στα δεδομένα από τους ερευνητές της ομάδας αλλά και από άλλους ερευνητές από ολόκληρο τον κόσμο, σε συνεργασία με τις επιτροπές Ηθικής και Δεοντολογίας Ερευνών των Ιδρυμάτων που συμμετέχουν αλλά και δειθνείς πρωτοβουλίες δημιουργίας παρόμοιων τραπεζών δεδομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Παραδοτέα

Δημιουργία βάσης δεδομένων για τη μελέτη της γενετικής του ΣΔΤ2 και της αλληλεπίδρασης περιβαλλοντικών και γενετικών παραγόντων

Συντονιστές

 • Α. Τσακαλίδης
 • Γ. Πατρινός

Εμπλεκόμενες Ερευνητικές Ομάδες

 • Ομάδα Γονιδιωματικής
 • Ομάδα Διαβητικής Νεφροπάθειας ΔΠΘ
 • Ομάδα Κλινικής Αξιολόγησης ΔΠΘ
 • Ομάδα Κλινικής Αξιολόγησης AΠΘ
 • Ομάδα Φαρμακογενετικής Πανεπιστημίου Πατρών
 • Ομάδα Βιοπληροφορικής Πανεπιστημίου Πατρών

ΣΥΝΔΕΘΕΙΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Στα μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε απορία έχετε.

 • Τηλ.: +3084 234 5678
You are here: Home ΠΛΑΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Πακέτο Εργασίας 3 (ΠΕ3)