Πακέτο Εργασίας 1 (ΠΕ1): Συντονισμός και διαχείριση του έργου

Στόχοι

 • Η διοικητική και οικονομική διαχείριση του έργου
 • Ο συντονισμός του έργου
 • Εξασφάλιση της συνέχειας του έργου και μετά τη λήξη της παρούσας κοινοτικη συγχρηματοδότησης μέσω της διεκδίκησης χρηματοδότησης από εθνικούς πόρους και την Ευρωπαϊκή Ένωση

Περιγραφή Εργασιών

 • Διαχείριση: Υπεύθυνοι για τη διαχείριση του έργου θα είναι ο Συντονιστής και οι Υπεύθυνοι της εκάστοτε ερευνητικής ομάδας του προτεινόμενου έργου. Στις υποχρεώσεις του Συντονιστή και των Υπευθύνων θα είναι η συλλογή και η παρακολούθηση των οικονομικών στοιχείων και γενικότερα των δαπανών που θα πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου στα μεμονωμένα ΠΕ. Τέλος, ο Συντονιστής του έργου θα συντονίζει και τις περιοδικές αναφορές προόδου του έργου (περιοδικές εκθέσεις προόδου).
 • Επίβλεψη της προόδου του έργου: Ο Συντονιστής και Υπεύθυνοι των ερευνητικών ομάδων θα είναι υπεύθυνοι για την επίτευξη των στόχων του έργου παρακολουθώντας την επιτυχή ολοκλήρωση των παραδοτέων. Αν κριθεί αναγκαίο, θα ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα και θα πραγματοποιηθούν οι κατάλληλες διορθωτικές ενέργειες σε περίπτωση απόκλισης από τους προβλεπόμενους στόχους του έργου. Επίσης, θα διοργανώνονται από τον Συντονιστή του έργου εξαμηνιαίες συναντήσεις με τη συμμετοχή των Υπεύθυνων των ερευνητικών ομάδων με σκοπό την αξιολόγηση και συζήτηση: α) των αποτελεσμάτων, β) των στόχων και γ) του πλάνου εργασίας για το υπόλοιπο διάστημα μέχρι την ολοκλήρωση του έργου. Τέλος, την ευθύνη για την υποβολή των περιοδικών εκθέσεων προόδου του έργου θα την έχουν ο Συντονιστής και οι Υπεύθυνοι των ερευνητικών ομάδων.

Παραδοτέα

 • Εξαμηνιαίες εκθέσεις προόδου
 • Τελική έκθεση προόδου
 • Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης δικτύου από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Συντονιστής: Π. Πάσχου

Εμπλεκόμενες Ερευνητικές Ομάδες

 • Ομάδα Γονιδιωματικής
 • Ομάδα Διαβητικής Νεφροπάθειας ΔΠΘ
 • Ομάδα Κλινικής Αξιολόγησης ΔΠΘ
 • Ομάδα Κλινικής Αξιολόγησης AΠΘ
 • Ομάδα Φαρμακογενετικής Πανεπιστημίου Πατρών
 • Ομάδα Βιοπληροφορικής Πανεπιστημίου Πατρών

ΣΥΝΔΕΘΕΙΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Στα μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε απορία έχετε.

 • Τηλ.: +3084 234 5678
You are here: Home ΠΛΑΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Πακέτο Εργασίας 1 (ΠΕ1)